کشاورزی ماشینی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم

امیدی ارجنکی
دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

در این وبلاگ آموخته هایم را نشر می دهم.
آموزش و یاد دادن از زکات علم است.پیامبر خوبی ها حضرت محمد صلوا تالله علیه و آله فرمودند حکایت کسی که علم آموزد و از آن سخن نکند چون کسی است که گنجی نهد و از آن خرج نکند.
این روزها که دانش مهندسی ماشین ها و مکانیزاسیون کشاورزی غریب و محجور افتاده است، آموزش و بیان فایده ها و سودهای استفاده از اتوماسیون در کشاورزی شاید راهی برای تغییر نگرش بر این رشته باشد.
فارغ التحصیلان، استادان و دانشجویان رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی بهترین متخصصان برای ارتباط علم نوین مهندسی با کشاورزی هستند. چون در این رشته انوع تخصص ها آموزش داده می شود. برق، کشاورزی، باغبانی، دامپروری، کامپیوتر، تجهیزات و ابزار اندازه گیری، علوم نوین مثل شبکه های عصبی، بینایی ماشین، انرژی های نوین که همه و همه از ملزمات توسعه کشاورزی نوین هستند.
استفاده از علم نوین در کشاورزی صد در صد باعث تولید غذای بیشتر، رفع وابستگی، تولید غذای با کیفیت تر، ارزانی محصولات و بازارپسندی و سود بیشتر می شود.
امیدوارم بتوانم گامی را برای این مهم بردارم.
از نظرات دوستان و هم رشته ای هایم در این وبلاگ استقبال خواهم کرد.
در آخر هم:
کارتان را برای خدا نکنید؛ برای خدا کار کنید!
تفاوتش فقط همین اندازه است که ممکن است حسین (علیه السلام) در کربلا باشد و من در حال کسب علم برای رضایت خدا ...!
شهید سید مرتضی آوینی

آخرین نظرات

برنامه تبدیل واحد جامع فارسی برای اندروید

سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۱، ۰۳:۰۳ ق.ظ

دانلود (قابلیت ها در ادامه مطلب...)

حجم:
سی سی
سانتی متر مکعب
فوت مکعب
اینچ مکعب
متر مکعب
یارد مکعب
کاپ یا پیاله
درم
دراپ یا چکه
گالون
گالون (انگلیسی)
لیتر
میلی لیتر
قطره یا مینیم (امریکایی)
اونس (oz)
اونس (oz) (انگلیسی)
پینت (pt)
پینت (pt) (انگلیسی)
کوارت
قاشق سوپخوری
قاشق چای خوری

شتاب:
سانتی متر بر مجذور ثانیه(cm/s^2)
فوت بر مجذور ثانیه(ft/s^2)
سقوط آزاد(g)
متر بر مجذور ثانیه(m/s^2)
مایل بر ساعت-ثانیه((h.s)/(mi))
میلی متر بر مجذور ثانیه(mm/s^2)


مقدار ماده:

کیلومول(kmol)
میکرومول
میلی مول(mmol)
مول(mol)

زاویه:
درجه
گراد(g)
دقیقه
رادیان(rad)
دور و گردش(r)
زاویه قائمه
ثانیه

مساحت:
جریب فرنگی
سانتی متر مربع
فوت مربع
هکتار
اینچ مربع
کیلومتر مربع
متر مربع
مایل مربع
میلی متر مربع
یارد مربع

داده:    
بیت
بایت
اگزابایت
گیگابایت
کیلوبیت
کیلوبایت
مگابیت
مگابایت
نیبل
پتابایت
ترابایت
یوتابایت
زتابایت

تراکم:    
کیلومول بر متر مکعب
میکرومول بر سانتی متر مکعب
میکرومول بر دسی متر مکعب
میکرومول بر لیتر
میلی مول بر سانتی متر مکعب
میلی مول بر دسی متر مکعب
میلی مول بر لیتر
میلی مول بر متر مکعب
میلی مول بر میلی لیتر
مول بر دسی متر مکعب
مول بر لیتر
مول بر متر مکعب
یک عنصر مستقل موجود بر متر مکعب

چگالی:    
گرم بر سانتی متر مکعب
گرم بر متر مکعب
کیلوگرم بر متر مکعب
میلی گرم بر متر مکعب
اونس بر گالون
پوند بر فوت مکعب
پوند بر اینچ مکعب
تن بر یارد مکعب


مسافت:    

سانتی متر(cm)
دکامتر(dm)
فوت(ft)
فورلانگ
هکتومتر(hm)
اینچ(in)
کیلومتر(km)
سال نوری
متر(m)
میکرومتر
میل(mil)
مایل(mi)
میلی متر(mm)
نانومتر(nm)
مایل دریایی(M)
پارسک(pc)
یارد(yd)

انرژی:
آتوژول  
BTU
کالری
دین-سانتی متر
الکترون ولت
ارگ
گیگاژول
گیگا وات-ساعت
گرم نیرو-سانتی متر
اسب بخار-ساعت
ژول
کیلوکالری
کیلوالکترون ولت
کیلوژول
کیلو وات-ساعت
مگا الکترون ولت
مگاژول
مگاوات-ساعت       
میکروژول       
میلی ژول       
نانوژول       
نیوتن-متر       
اونس نیرو-اینچ       
پوند نیرو-فوت       
پوند نیرو-اینچ       
پوندال-فوت       
ترم یا کالری کوچک       
وات-ساعت       
وات-ثانیه


دبی:    

سانتی متر مکعب بر ساعت       
سانتی متر مکعب بر دقیقه       
سانتی متر مکعب بر ثانیه       
فوت مکعب بر ساعت       
فوت مکعب بر دقیقه       
فوت مکعب بر ثانیه       
گالون (انگلیسی) بر روز       
گالون (انگلیسی) بر ساعت       
گالون (انگلیسی) بر دقیقه       
گالون (انگلیسی) بر ثانیه       
گالون بر روز       
گالون بر ساعت       
گالون بر دقیقه       
گالون بر ثانیه         
لیتر بر روز       
لیتر بر ساعت       
لیتر بر دقیقه       
لیتر بر ثانیه       
متر مکعب بر روز       
متر مکعب بر ساعت       
متر مکعب بر دقیقه       
متر مکعب بر ثانیه       
میلی لیتر بر ساعت       
میلی لیتر بر دقیقه       
میلی لیتر بر ثانیه       
اونس (انگلیسی) بر ساعت       
اونس (انگلیسی) بر دقیقه       
اونس (انگلیسی) بر ثانیه       
اونس بر ساعت       
اونس بر دقیقه       
اونس بر ثانیه       
یارد مکعب بر ساعت       
یارد مکعب بر دقیقه      
یارد مکعب بر ثانیه

نیرو:    
دین       
گرم نیرو       
کیلوگرم نیرو       
کیلونیوتن       
میلی نیوتن       
نیوتن       
اونس-نیرو(ozf)       
پوند-نیرو(lbf)


نور:    

شعله       
فوت-شمع       
لوکس       
متر-شمع

جرم:    
قیراط       
دانه(gr)       
گرم(g)       
کیلوگرم(kg)       
مگاگرم(Mg)       
میکرو گرم       
میلی گرم(mg)       
اونس(avdp)(oz)       
اونس(troy)(ozt)       
پوند(avdp)(lb)       
پوند(troy)       
استون       
تن(بزرگ)       
تن(کوچک)(tn)       
تن(تن متریک)(t)

قدرت:    
بر ساعت BTU       
بر دقیقه BTU       
بر ثانیه BTU       
کالری بر ثانیه       
اسب بخار       
کیلووات       
مگاوات       
پوند-فیت بر دقیقه       
پوند-فیت بر ثانیه       
وات

فشار:
اتمسفر       
بار       
سانتی متر جیوه       
دین بر سانتی متر مربع       
اینچ جیوه       
کیلوگرم بر سانتی متر مربع       
کیلوگرم بر متر مربع       
کیلوپاسکال       
مگاپاسکال       
میکروبار       
میلی بار       
میلی متر جیوه       
پاسکال          
پوند بر فوت مربع       
پوند بر اینچ مربع       
PSI       
تن بر فوت مربع       
تن بر اینچ مربع       
تور

سرعت:    
سرعت نور
سانتی متر بر ساعت       
سانتی متر بر دقیقه       
سانتی متر بر ثانیه       
فوت بر ساعت       
فوت بر دقیقه       
فوت بر ثانیه       
کیلومتر بر ساعت       
کیلومتر بر دقیقه       
کیلومتر بر ثانیه       
گره       
ماخ       
متر بر ساعت       
متر بر دقیقه       
متر بر ثانیه       
مایل بر ساعت       
مایل بر دقیقه
مایل بر ثانیه

دما:
سلسیوس
فارنهایت
کلوین
رانکین

زمان:
قرن
روز
دهه
دو هفته
ساعت
سال کبیسه
هزاره
میلی ثانیه
دقیقه
ماه سی روزه
نانوثانیه
ثانیه 
هفته
سال

گشتاور:
دین سانتی متر
گرم-نیرو سانتی متر
کیلوگرم-نیرو متر
کیلونیوتن متر
کیلوپوند متر
مگانیوتن متر
میکرونیوتن متر
میلی نیوتن متر
نیوتن متر
اونس-نیرو فوت
اونس-نیرو اینچ
پوند-نیرو فوت
پوند-نیرو اینچ

کاغذ:

A3-A4-A5

B3-B4-B5

C4-C5-DL

دانلود

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی