کشاورزی ماشینی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم

امیدی ارجنکی
دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

در این وبلاگ آموخته هایم را نشر می دهم.
آموزش و یاد دادن از زکات علم است.پیامبر خوبی ها حضرت محمد صلوا تالله علیه و آله فرمودند حکایت کسی که علم آموزد و از آن سخن نکند چون کسی است که گنجی نهد و از آن خرج نکند.
این روزها که دانش مهندسی ماشین ها و مکانیزاسیون کشاورزی غریب و محجور افتاده است، آموزش و بیان فایده ها و سودهای استفاده از اتوماسیون در کشاورزی شاید راهی برای تغییر نگرش بر این رشته باشد.
فارغ التحصیلان، استادان و دانشجویان رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی بهترین متخصصان برای ارتباط علم نوین مهندسی با کشاورزی هستند. چون در این رشته انوع تخصص ها آموزش داده می شود. برق، کشاورزی، باغبانی، دامپروری، کامپیوتر، تجهیزات و ابزار اندازه گیری، علوم نوین مثل شبکه های عصبی، بینایی ماشین، انرژی های نوین که همه و همه از ملزمات توسعه کشاورزی نوین هستند.
استفاده از علم نوین در کشاورزی صد در صد باعث تولید غذای بیشتر، رفع وابستگی، تولید غذای با کیفیت تر، ارزانی محصولات و بازارپسندی و سود بیشتر می شود.
امیدوارم بتوانم گامی را برای این مهم بردارم.
از نظرات دوستان و هم رشته ای هایم در این وبلاگ استقبال خواهم کرد.
در آخر هم:
کارتان را برای خدا نکنید؛ برای خدا کار کنید!
تفاوتش فقط همین اندازه است که ممکن است حسین (علیه السلام) در کربلا باشد و من در حال کسب علم برای رضایت خدا ...!
شهید سید مرتضی آوینی

آخرین نظرات

طریقه رسم نماهای خیش برگرداندار

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۱، ۰۱:۴۶ ب.ظ

در این پست طریقه رسم نماهای اصلی یک خیش برگرداندار با داده های معلوم توضیح داده شده است.


اطلاعات زیر معلومند :
الف ) خیش مزرعه ای     ب ) عمق کار a=25 cm         ج ) عرض کار b=35 cm

و داده های زیر را نیز ، برای این خیش داریم :

از مسئله داریم:


k=1.4   ,    ε_0=30°   ,   γ_0=40°   ,∆b=2cm   ,   S=5cm   ,   ∆ε=5°   ,   ∆H=2cm   ,   γ_Max=45° In Z=45cm   ,   γ_Min=35° In Z=7.5cm


رسم نمای مقابل (روبرو) خیش:

برای رسم این نما ابتدا پروفیل خاکی با ابعاد عمق کار 25 سانتیمتر و عرض کار 35 سانتیمتر رسم می گردد. متعاقباً وضعیت این پروفیل پس از برگردانیدن و زاویه قرارگیری آن رسم خواهد شد.پس از آن طول لبه تیغه خیش برابر با :B=b+∆b ⇒B=35+2 ⇒B=37cm


در مورد h∆ (قسمتی از ماکزیمم ارتفاع خیش) باید ذکر کرد که اگر روش رسم بر اساس روش شوچکین باشد ، او بیان کرده است که اگر a>16 باشد ،طبق اطلاعات این مسئله ، h=-2cm∆ است.این عبارت با اینکه به طور مکرر ذکر شده است ، کمی نامعقول به نظر می رسد ؛ چون به مقدار 2 سانتی متر از ارتفاع حداکثر حقیقی و محاسباتی (قطر مستطیل پروفیل خاک در حالت عمود بر افق) کم می شود و خاک از این سطح بیرون خواهد ریخت.در این مورد به کتاب و روش برناکی رجوع کردم. در این مورد ذکر کرده است که اگر a>15 باشد ، h=0~+2cm∆ خواهد بود.

قطر مستطیل پروفیل خاک اینگونه حاصل می شود :


H=√(a^2+b^2 )=√(〖25〗^2+〖35〗^2=43.01162)

برای رسم لبه دیگر صفحه برگردان (طرف بال) به طریق زیر عمل می شود:

خطی تحت زاویه δ به فاصله « a+b » سانتیمتر از دیواره شیار خطی رسم می گردد. زاویه δ اینگونه حاصل میشود :


δ=sin^(-1)⁡〖a/b〗=sin^(-1)⁡〖25/35〗=45.5847°


برای شروع رسم این نما ، یک پروفیل دیگر به اندازه عمق « a+2.5 » سانتیمتر رسم می کنیم.البته شخم و عرض برای هر دو پروفیل یکسان است.
ارتفاع سمت چپ خیش را به اندازه b افزایش می دهیم.

برای رسم لبه سمت راست (بال) از نتقطه E واقع بر وسط ضلع مستطیل پروفیل خاک به عمق « a+2.5 » سانتیمتر به موازات ضلع مستطیل پروفیل خاک به عمق a سانتیمتر رسم می کنیم.خط را EF می نامیم.

مسیر نقاط مستطیل پروفیل خاک (عمق a) را بررسی می کنیم. با استفاده از جدول شماره 5 کتاب برناکی پهنای تیغه انتخاب می شود.

روابط زیر با داده های جایگذاری شده در این مورد حاکمند :


a=25 →S_1=135   ,S_2=115     
و ε_0=30° → (m=135∙sin⁡30=67.5 cm و N=115∙sin⁡30=57.5 cm)N و m و A_2 را به هم متصل می کنیم تا شکل تیغه و مرز آن با سطح برگرداندار مشخص گردد.چون 2 سانتی متر به ارتفاع ماکزیمم خیش اضافه کردیم ، پس نقطه بالایی مرز شخم یعنی K قبلی نیز افزایش ارتفاع می یابد.این افزایش ارتفاع به مقدار همان 2 سانتی متر است.


از K قبلی به C_1 قبلی با خط مستقیم وصل می کنیم.نقطه K ، 1 سانتی متر از  امتداد لبه شخم جلوتر است.خطی هم اندازه C_1 K به انداره 2 سانتی متر بالاتر از نقطه C_1 از این نقطه رسم میکنیم.


از وسط خط KC_1 جدید خطی عمود بر آن رسم می کنیم و امتداد می دهیم تا با امتداد قطر عمود مستطیل پروفیل خاک قطع شود.نقطه تقاطع O نام دارد.این نقطه مرکز قوسی خواهد بود که نقاط K و C_1 را به هم وصل میکند. شعاع قوس به اندازه OC_1=78.151 است.

ادامه قوس و اتصال به E و از E به N دلخواه و ابتکاری است.من به گونه ای رسم کردم که انتهای قوس EC_1 در نقطه C_1 مماس بر کمان قبلی یعنی C_1 K شود. در اینجا رسم نمای مقابل تمام می شود.

تصاویر زیر نتیجه کار را نشان می دهند.تصویر اول رسم پروفیل خاک بدون توجه به پروفیل اضافی است.


رسم پروفیل خاک بدون توجه به پروفیل اضافی


رسم پروفیل خاک همراه با سطح و رعایت همه نکات توضیح داده شده


نمای مقابل خیش به همراه مشخصات آن، البته قوس دوم بالای نما چون مقدار دلخواهی داشت از ذکر اندازه آن صرف نظر شده است.


رسم نمای افقی
    برای رسم این نما چون خیش مزرعه ای است ، برای هر قسمت نیازمند یک γ (گاما) و یا زاویه نسبت به شیار شخم داریم.پس تعداد 9 زاویه γ خاص ، با توجه به تقسیم بندی های 5 سانتی متری بدست می آوریم.

داریم:


m_2=(γ_Min-γ_0)/Z_Min =(35-40)/7.5=-0.6667
γ_1=40-0.6667∙5=36.6665°
45°=35+m_1∙(6.2∙〖37.5〗^2)/(〖37.5〗^2+100)  ⇒m_1=1.7276


بدین ترتیب زوایا اینگونه محاسبه می شوند و مقادیر آنها به شرح زیر است:


مشخصات زوایای گاما ، ارتفاع خطوط مولد و فاصله آنها

ارتفاع های آنها (ها  Z) نیز در ستون Z(M) بیان شده است.ستون Z(R) ارتفاع های نقاط بدون تغییر نقطه مبدأ مختصات است. ستون Y نیز اطلاعات مربوط به اندازه خطوط مولد را در نمای خط راهنما ارائه می دهد.


برای رسم نمای افقی نیازمند یک خط راهنما یا Directrix هستیم. برای حصول این مهم ، روش زیر را پی می گیریم:
خطی موازی جهت حرکت خیش به فاصله b=35 از آن رسم می کنیم. این خط ، خط ''C نام دارد. خط BC را با زاویه γ_0 نسبت به محور x رسم می کنیم و آن را امتداد می دهیم. نقطه 'C ، دلخواه را روی این امتداد مشخص می کنیم. حال باید دایره ای رسم کنیم. اندازه شعاع دایره اهمیت بسیاری دارد ؛ زیرا مولد و راهنمای اصلی رسم منحنی ماست و تعداد تقسیم بندی های 5 سانتیمتری نمای مقابل خیش و این خط راهنما باید یکسان باشد.من رابطه ای برای افزایش دقت این کار و برای جلوگیری از سعی و خطا ، از هندسه مسئله بدست آوردم که بدین شرح است : 


H_Max=R(cos⁡〖ε_0 〗+sin⁡〖Δε_0 〗)


که در آن H_Max همان حداکثر ارتفاع نمای خیش مقابل است.اگر جایگذاری کنیم مقدار R حاصل می شود. بدین ترتیب داریم :

45.01=R(cos⁡30+sin⁡5 )


نتیجه اینکه R=47.223 cm است.

خطی با زاویه ε_0 نسبت به امتداد BC از نقطه 'C به سمت بیرون می کشیم و مقدار R را از آن جدا میکنیم و O می نامیم. دایره مذکور را به مرکز O و شعاع R وارد میکنیم. از نقطه 'C خطی عمود کرده (به سمت داخل) ؛ خطی نیز از همان نقطه با زاویه ε_0 از خط عمود رسم می کنیم. خطی عمود نسبت به امتداد BC بر O رسم میکنیم و مثل قبل از نقطه O خطی با زاویه Δε_0 نسبت به خط عمود قبلی رسم می کنیم.

دایره رسم شده نقاطی را روی این خطوط ایجاد میکند که در شکل با نمادهای  E'',E',E مشخص است. از 'C تا E قوسی رسم شده است. S=5 cm است. S مقدار مستقیمی است که روی خط ''C'E منظور می شود. دو خط 'E''E و E''E_1 را به تعداد قطعات مساوی (10 تایی) تقسیم می کنیم. قطعات پاره خط E''E_1 برابر 2.845 cm و 'E''E برابر 3.345 cm است.نقاط ایجاد شده را به ترتیب به هم وصل می کنیم.منحنی ما بدست می آید.


خط مولد رسم شده

حال با استفاده از منحنی راهنمای حاصل شده و نمای مقابل خیش با روش زیر نمای افقی رسم می گردد.

از ابتدا و انتهای سمت پای تیغه خیش در نمای مقابل دو خط عمود به سمت پایین رسم می شود.

خطی با زاویه γ_0=40° نسبت به خطی که از سمت پیشانی خیش عمود شده بود رسم می کنیم و از تقاطع این خط با خط مذکور به اندازه 2/3 طول حقیقی خیش که برابر L=(b+∆b)/sin⁡〖γ_0 〗 =57.56 cm است رسم و جدا میکنیم و از انتهای این نقطه ، خطی عمود به سمت نمای مقابل خیش به خطی که با زاویه γ_0 رسم شده بود ، رسم می کنیم.


تقسیم بندی های 5 سانتیمتری

نمای مقابل و خط راهنما را با خطوط افقی که فاصله 5 سانتی متری دارند تقسیم می کنیم و همانطور که در مورد γ ها دیدیم 9 قسمت مجزا می شود.از ابتدای خط راهنما که روی خط افقی قرار دارد ('C) خطی عمود رسم میکنیم.

فاصله پاره خط های مابین این خط تا خط منحنی (اندازه خطوط مولد) به ترتیب زیرند: 8.30 ,13.89 ,17.69 ,20.31 ,22.05 ,23.13 ,23.65 ,23.76 ,23.43


رسم نمای افقی به روش اول - نقاط رنگی نقاط تقاطع خطوط عمود و زاویه دار هستند.

در نمای افقی خطوطی را با زاویه های γ_1,γ_2,γ_3,… به گونه ای رسم می کنیم که نقاط تقاطع خط عمود در 2L/3 و فواصل جدا شده خطوط مولد در خط راهنما روی این خط را قطع کنند.
از نمای مقابل نیز خطوطی را از تقاطع خطوط مولد 5 سانتی متری با مرزهای خیش و مرزهای تیغه به سمت نمای افقی رسم می کنیم.این خطوط عمود خطوطی که با زوایایγ_1,γ_2,γ_3,… نسبت به دیواره شیار رسم شده بودند را قطع می کند. با اتصال به ترتیب این نقاط ، شکل افقی خیش حاصل می شود.


رسم نمای افقی به روش دوم - در این روش سیستم خط راهنما زاویه دار است.نمای افقی رسم شده در روش دوم


نمای افقی رسم شده در روش اول

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی